Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina

 

KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina z Tours

62-530 Kazimierz Biskupi
ul. Kościelna 12

tel.  
+48 63 241 12 00
e-mail: 

kancelaria@swmarcin.pl


Konto bankowe parafii:

BS w Koninie o / Kazimierz Biskupi

64 8530 0000 0200 0390 2000 0005

BRACTWO ŚWIĘTYCH PIĘCIU MĘCZENNIKÓW / STATUT BRACTWA

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ
„BRACTWO ŚWIĘTYCH PIĘCIU MĘCZENNIKÓW”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Bractwo Świętych Pięciu Męczenników zwane dalej Bractwem.

§ 2.

Bractwo jest organizacją katolicką i działa w oparciu o przepisy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz statutu; Bractwo zachowuje przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Bractwo działa w łączności z Diecezjalnym Biskupem Włocławskim.

§ 3.

Siedzibą Bractwa jest miejscowość Kazimierz Biskupi.

§ 4.

Bractwo posiada osobowość prawną.

§ 5.

Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Bractwo używa pieczątki okrągłej z napisem w otoku – STOWARZYSZENIE „BRACTWO ŚWIĘTYCH PIĘCIU MĘCZENNIKÓW” w Kazimierzu Biskupim

§ 7.

Bractwo może ustanowić odznaki, medale honorowe zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym Zasłużonym dla celów Bractwa.

§ 8.

Asystenta Kościelnego lub kapelana, o którym mowa w art. 35 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, powołanej w § 2 Statutu, zatwierdza Diecezjalny Biskup Włocławski w porozumieniu z właściwym przełożonym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9.

Celem Bractwa jest:
1. Pogłębianie wiedzy o życiu i działalności Pięciu Braci Męczenników wśród członków Bractwa i w społeczeństwie,
2. Kształtowanie świadomości religijnej członków Bractwa, a poprzez członków - świadomości religijnej społeczeństwa, w oparciu o wielowiekową tradycję kultu Pięciu Braci Męczenników,
3. Realizowanie zasad Ewangelii w codziennym życiu członków Bractwa, a poprzez członków Bractwa w życiu społeczeństwa.

§ 10.

Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań z ludźmi nauki,
2. Organizowanie koncertów muzycznych,
3. Organizowanie wycieczek i pielgrzymek do miejsc związanych z urodzeniem, pobytem oraz kultem Pięciu Braci Męczenników,
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących,
5. Organizowanie spotkań modlitewnych,
6. Materialną troskę o zabytki związane z kultem Pięciu Braci na terenie (gminy) Kazimierza Biskupiego.

§ 11.

Bractwo prowadzi kronikę dokumentującą jego działalność.
 

Rozdział III

Członkowie Bractwa

§ 12.

1. Członkowie bractwa dzielą się na:

1) Członkowie zwyczajni,
2) Członkowie wspierający,
3) Członkowie honorowi.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Osobę prawną reprezentuje przedstawiciel zaakceptowany przez Radę Starszych.

 

Artykuł 1

Członkowie zwyczajni

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca praktykującym katolikiem po sakramencie Bierzmowania. Osoba pragnąca uzyskać członkostwo zwyczajne składa Radzie Starszych pisemną deklarację woli przystąpienia do Bractwa w charakterze członka zwyczajnego.
2. Członkostwo zwyczajne Bractwa uzyskuje się z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Starszych o przyjęciu w poczet członków.
3. Założyciele Bractwa uzyskują członkostwo zwyczajne z chwilą wpisania Bractwa do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

1) Pozbawienie członkostwa,
2) Zrzeczenie się członkostwa,
3) Śmierć.

5. Pozbawienie członkostwa zwyczajnego może nastąpić z powodu ciężkiego i umyślnego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminu, Uchwały Bractwa, a także innego postępowania niegodnego członka Bractwa.
6. O pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje Rada Starszych.
7. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa wraz z jej uzasadnieniem doręcza się osobie pozbawionej członkostwa.
8. Oświadczenie o zrzeczeniu się członkostwa składa się Radzie Starszych na piśmie.

§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa,
2) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Bractwa,
3) Noszenia honorowych odznaczeń nadawanych przez władze Bractwa,
4) Bezpłatnego wstępu na spotkania, imprezy itp. Organizowane przez Bractwo,
5) Pierwszeństwo do udziału w pielgrzymkach i wycieczkach organizowanych przez Bractwo.

§ 15.

1. Członek zwyczajny obwiązany jest do:

1) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Bractwa,
2) Brania udziału, w co najmniej 4 spotkaniach modlitewnych (mszach) Bractwa rocznie,
3) Brania udziału w przygotowywaniu imprez, zbiórek, spotkań organizowanych przez Bractwo,
4) Opłacania składek członkowskich,
5) Godnego reprezentowania Bractwa zarówno podczas imprez z jego udziałem jak i w życiu codziennym,
6) Angażowanie się w działalność charytatywną Bractwa,
7) Branie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.

 

Artykuł 2

Członkowie wspierający

§ 16.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna a także osoba prawna zainteresowana działalnością Bractwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną świadczoną w sposób ciągły.
Nie może to być osoba o złej sławie.
W sprawie reprezentowania osoby prawnej jako członka wspierającego stosuje się postanowienie § 12 ust. 2.
2. Członkostwo wspierające uzyskuje się w sposób określony dla uzyskania członkostwa zwyczajnego.
3. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt 3 i 5.
4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 pkt 1 i 3.
5. Członek wspierający dobrowolnie opłaca składki członkowskie w ustalonej przez siebie wysokości.
6. Członkostwo wspierające wygasa przez:

1) Zrzeczenie się członkostwa,
2) Pozbawienie członkostwa,
3) Śmierć osoby fizycznej albo likwidację osoby prawnej.

7. W sprawie pozbawienia i zrzeczenia się członkostwa wspierającego stosuje się postanowienia § 13 ust. 5-8.


Artykuł 3

Członkowie honorowi

§ 17.

1. Członkostwo honorowe nadaje Rada Starszych osobie fizycznej, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Bractwa.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w § 14 ust. 2- 5.
4. Członkostwo honorowe wygasa z przyczyn i w sposób określony w § 13 ust. 4-8.
 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Bractwa

§ 18.

1. Władzami Bractwa są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Bractwa,
2) Zarząd Główny zwany dalej Radą Starszych,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19.

Kadencja wszystkich władz Bractwa trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ogółu członków Bractwa.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
1. Członkowie wybrani do władz Bractwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 20.

Uchwały władz Bractwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić glosowanie tajne.

§ 21.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Bractwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.


Artykuł 4

Walne Zgromadzenie

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Bractwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:

1) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) Z głosem doradczym – członkowie wspierający.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Starszych powiada-mia członków, co najmniej na 5 dni przed terminem.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:

1) W pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 20,
2) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Rada Starszych:

1) Z własnej inicjatywy,
2) Na żądanie Trybunału,
3) Na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków,
4) W przypadku określonych w Ust. 5 pkt 2 i 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Radzie Starszych.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.


§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1) Uchwalanie statutu i jego zmiany, z tym, że pierwszy statut uchwalają założyciele Bractwa,
2) Wybór i odwoływanie członków władz Bractwa,
3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Bractwa,
4) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Bractwa i przeznaczeniu jego majątku,
5) Wydawanie zgody na rozporządzanie składnikiem majątkowym, którego wartość przekracza 30.000 zł oraz na zaciąganie zobowiązań o wysokości przekraczającej tę kwotę,
6) Podejmowanie uchwał w innych sprawach, których Statut nie przekazuje do właściwości Rady Starszych lub Walnego Zgromadzenia.


Artykuł 5

Rada Starszych

§ 25.

1. Rada Starszych kieruje całokształtem działalności Bractwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Rada Starszych składa się z 7-9 osób, w tym Przewodniczącego zwanego Starszym Bractwa, 1-2 Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza i Kronikarza.
3. Zasady działania Rady Starszych określa regulamin określony przez Radę Starszych.
4. Posiedzenia Rady Starszych odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 § 26.

1. Do zakresu działania Rady Starszych należy w szczególności:

1) Realizacja celów Bractwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2) Ustalenie budżetu i preliminarzy,
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Bractwa, z zastrzeżeniem postanowienia § 24 Ust. 1 pkt 5,
4) Uchwalenie regulaminów przewidzianych w Statucie,
5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) Powołanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
7) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
10) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
12) Reprezentowanie Bractwa na Zewnątrz.


Artykuł 6

Komisja Rewizyjna

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Bractwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna jest organem składającym się z trzech osób w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 28.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie działalności Bractwa,
2) Występowanie do Rady Starszych z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Radę Starszych z jej statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania Rady Starszych,
4) Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania jej przez Radę Starszych w terminie ustalonym Statutem,
5) Kontrolowanie przestrzegania Statutu, Regulaminów oraz uchwał Bractwa przez jego członków, oraz przedstawianie Radzie Starszych wniosków płynących z przeprowa-dzonych kontroli.
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

 § 29.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Starszych. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Bractwa.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władzę.

§ 30.

W przypadku określonych w § 28. pkt 3 posiedzenie Walnego Zgromadzenia winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Rady Starszych nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 31.

Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32.

1. Źródłami powstania majątku Bractwa są:

1) Składki członkowskie,
2) Darowizny, zapisy i spadki,
3) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Bractwa,
4) Dotacje,
5) Wpływy z działalności statutowej Bractwa,
6) Subwencje osób prawnych.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Bractwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3. Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zgromadzenie.
4. Składki członkowskie winny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Radę Starszych, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Bractwa.
5. Bractwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Bractwa wymagany jest podpis Starszego Bractwa oraz Skarbnika Rady Starszych.
7. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Starszego Bractwa.

§ 33.

Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Bractwa

§ 34.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Bractwa przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Bractwa mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Bractwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji. Majątek Bractwa przechodzi na Diecezję Włocławską zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 3 w zw. Art. 59 Ustawy z 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z późniejszymi zmianami.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Bractwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 

WWW.SWMARCIN.PL © 2009  CMS   Odwiedzin: 833202

projektowanie stron www