25 maja 2023

Bractwo Św. Pięciu Męczenników

Bractwo Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim powstało w 1724 roku staraniem
bernardynów kazimierskich i przy aprobacie papieża Innocentego IX, który w specjalnym Breve powołuje je dożycia.
Od samego początku zajmowało się działalnością charytatywną oraz kulturalno-oświatową, ale przede wszystkim
propagowaniem kultu  Świętych Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim i jego okolicach. Stało się
również ważną organizacją wspierającą obsługę licznego ruchu pielgrzymkowego i pątniczego. Działalność bractwa w
pierwszym okresie po powołaniu udokumentowana została miedzy innymi w kronikach bernardyńskich spisywanych
przez zakonników konwentu kazimierskiego.
Represje jakich dokonali zaborcy po powstaniu styczniowym dotknęły także zakon bernardynów, który w roku 1870
uległ kasacie. Bractwo pozbawione duchowej opieki jaką sprawowali nad nim bernardyni kazimierscy, przestało
istnieć. W 1921 roku pobernardyński klasztor przejęli Misjonarze Świętej Rodziny, którzy przejęli także zadanie
krzewienia kultu Świętych Pięciu Braci. W roku milenijnym tj. 27 grudnia 2000 roku nastąpiła reaktywacja Bractwa
Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim, a 6 czerwca 2001 roku Bractwo zarejestrowano na prawach
stowarzyszenia. Działa w łączności z Diecezjalnym Biskupem Włocławskim. Kapelana Bractwa zatwierdza
Diecezjalny Biskup Włocławski w porozumieniu z właściwym przełożonym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny.
Członkowie zobowiązali się do:

 • pogłębiania wiedzy o życiu i działalności Pięciu Braci Męczenników wśród członków Bractwa
  i w społeczeństwie,
 • kształtowania świadomości religijnej członków Bractwa, a poprzez członków – świadomości religijnej
  społeczeństwa, w oparciu o wielowiekową tradycję kultu Pięciu Braci Męczenników,
 • realizowania zasad Ewangelii w codziennym życiu członków Bractwa, a poprzez członków Bractwa w życiu społeczeństwa.

Każdego 13-go dnia miesiąca, aby uczcić swoich świętych patronów, członkowie bractwa uczestniczą w
bogatym treściowo nabożeństwie Godzinek do Pięciu Braci oraz Eucharystii. Nie są to jedyne okazje do wspólnych
spotkań, gdyż z inicjatywy Bractwa i przy współudziale Zgromadzenia MSF odbywają się wykłady i dyskusje z
ludźmi Kościoła, kultury i nauki. Innymi formami spotkań są koncerty, wystawy, pielgrzymki i spotkania świąteczne,
które są okazją do wymiany przemyśleń, refleksji, a także zacieśniają więzi i integrują członków Bractwa, ich rodzin i
sympatyków. Członkowie Bractwa uczestniczą wraz z relikwiami swoich patronów w uroczystościach odpustowych
ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie i ku czci św. Bogumiła w Dobrowie. Tradycją stało się także udział w Lednickich
Spotkaniach Młodych.
Jedna z istotnych form szerzenia kultu Pięciu Braci Męczenników oraz propagowania związanej z ich życiem
i męczeńską śmiercią tradycją, jest wystawiane co roku przedstawienie plenerowe pt.: „Nasi Patronowie”. Scenariusz
tej sztuki został napisany przez członka Bractwa, Eugeniusza Lipińskiego, a stroną reżyserską zajmuje się pani
Grażyna Mójta.
Bractwo organizuje i przeprowadza takie wydarzenia jak „Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne” propagujące
stare utwory i modlitwy powstałe od wielu stuleci w Kazimierzu Biskupim w nowej aranżacji oraz wprowadzanie
nowych kompozycji.
Członkowie Bractwa podobnie jak u początku swego istnienia czynnie włączają się w pomoc przy obsłudze
ruchu pielgrzymkowego.
Każda osoba, która chciałaby zapoznać się miejscową historią i tradycją może liczyć na posługę
wykwalifikowanego przewodnika, który merytorycznie i atrakcyjnie przybliży interesujące treści.
W celu zapewnienia przewodnika dla pielgrzymów przybywających w grupie, czy indywidualnie należy taką
wolę zgłosić telefonicznie bądź do przedstawiciela Bractwa Świętych Pięciu Męczenników

 • Szczepan Mrówczyński tel. 784 091 031,
  bądź pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim
 • Waldemar Dryjański tel. 505 170 253